Ordensregler

Ordensregler

Generalforsamlingen har løbende – og senest på Generalforsamlingen i juli 2017 – drøftet og besluttet tilføjelser og ændringer til ”Ordensregler for Lodsejerlauget Vibo Plantage.” Endvidere drøftedes ordensreglernes sammenhæng med ”Love for Lodsejerlauget Vibo Plantage” mv., herunder anvendelse af forbud og henstillinger. På den givne foranledning er udarbejdet en tilpasset og tilrettet version af ordensreglerne. Nederst på denne side kan man downloade en pdf af ordensreglerne samt en illustration, der i pictogrammer forklarer reglerne f.eks. til udenlandske gæster.
ORDENSREGLER FOR LODSEJERLAUGET VIBO PLANTAGE


§ 1


GENERELT

 • Ordensreglernes formål er - med udgangspunkt i landets love, herunder indregnet Odsherred Kommunes bekendtgørelser, vedtægter mv. samt Lodsejerlauget Vibo Plantages egne love - at fastsætte de særlige, supplerende ordensregler, der gælder for Vibo Plantage. Ordensreglerne er således en ramme for den adfærd Generalforsamlingen - på medlemmernes vegne -  har vedtaget for brugen af plantagen.
 • Ordensregler vedtages på Lodsejerlaugets generalforsamlinger jf. ”Love for Lodsejerlauget Vibo Plantage” § 7.
 • Forbud og henstillinger. Ordensreglerne er opstillet som en række
 • forbud, henholdsvis
 • henstillinger.
 • Ved udlejning skal lejerne forevises nærværende ordensregler, som også bør overholdes af disse.


§ 2


FORBUD


Inden for Lodsejerlaugets område gælder forbud mod at

 • nedslide klitternes skråninger (fx ved trampen på, gravning i og kuren ned ad klitterne)
 • foretage teltslagning på de fælles strandarealer
 • tænde bål og at benytte åben ild herunder fyrværkeri i plantagen eller i dennes nærhed
 • afbrænde kvas og affald m.v. i det fri, ligesom der skal udvises påpasselighed ved brug af grill samt tobaksrygning
 • anvende skydevåben, herunder luftbøsser og flitsbuer, inden for plantagens område
 • overskride den fastsatte hastighedsbegrænsning på max. 20 km i timen ved kørsel med motorkøretøjer og knallerter inden for plantagens område
 • køre med eller parkere motorkøretøjer, knallerter og cykler på de fælles strandarealer samt at parkere på Vibo Strandvej
 • foretage permanent parkering af campingvogne.


§ 3

HENSTILLINGER


Det henstilles til lodsejerne, at

 • vise hensyn til naboer m.fl. ved benyttelse af elektronisk udstyr samt musikinstrumenter, der ikke må benyttes i det fri eller for åbne døre eller vinduer, ligesom højrøstet syngen og støjende adfærd undgås og ikke finder sted efter kl. 23
 • motorplæneklipper og andet støjende motorværktøj ikke anvendes søn- og helligdage, samt hverdage efter kl. 17
 • brug af udendørs lys og udendørs ringeklokker minimeres og helst undlades
 • grundene indgår i en helhed uden hegn imellem, så grundene falder landskabeligt sammen med nabogrunde
 • dynger af vindfælder og grenaffald mv. (grene og kvas) snarest muligt borttransporteres af hensyn til brandfaren og aldrig henlægges ved skel eller benyttes som hegn
 • parkering kun finder sted på egen grund og at hver grundejer indretter mindst én parkeringsplads samt at veje i bredde og højde holdes fri for bevoksning,
 • kunstige vejafgrænsninger fjernes
 • afholde sig fra at fodre vilde dyr (fx katte, ræve og hjorte).


§ 4


ANDRE FORHOLD

Regler for håndtering af husholdningsaffald fremgår af Odsherred Kommunes ”Regulativ for Husholdningsaffald” ikrafttrådt 1. januar 2012.
Bestyrelsen


Ordensreglerne er opdateret marts 2018 som følge af Generalforsamling juli 2017.


Ordensreglerne kan downloades som pdf her

Illustration af ordensreglerne kan downloades her