Vedtægter

Vedtægter

Senest opdateret 17-11-2011

Vedtægter for Lodsejerlauget Vibo Plantage


§ 1.

Foreningens navn er ”Lodsejerlauget Vibo Plantage” med hjemsted i Nykøbing Sj.

 

§ 2

Medlemmer af foreningen er nuværende og tilkommende ejere af de parceller, der er eller bliver udstykket fra matr.nr. 47 a, 48 b, 49 b, 49 c, 50 b, 50 d, 50 h, 50 e, 50 f, 50 g og 95 c.  Nye medlemmer betaler kontingent for det regnskabsår, hvori de erhverver ejendommn.

 

§ 3.

Foreningens formål er at varetage medlemmernes fællesinteresser med hensyn til deres ejendomme.

 

Foreningen træffer med fuldt bindende virkning for enhver parcelejer alle bestemmelser med hensyn til vedligeholdelse af de inden for foreningens område værende veje og de omgivende hegn, fordeler de på fællesarealerne hvilende skatter samt påser, at de par-cellerne pålagte servitutter overholdes.

 

Det er ikke tilladt fra parcellerne at drive erhvervsmæssig virksomhed, som medfører røg, støj eller andre gener, herunder øget trafik på de private veje. Dette gælder dog ikke den enkelte parcelejers private udlejning af sin parcel.

 

Den enkelte parcelejer er dog forpligtet til for egen regning at udbedre skader på veje, som parcelejeren har forårsaget i forbindelse med byggeri. Bestemmelsen gælder også for andre aktiviteter, som forøver skade på vejene.

 

Parcelejeren skal straks efter byggeriet er tilendebragt, dog senest 1 år efter at byggeriet er påbegyndt genetablere vejene til den standard, som vejene havde, før byggeriet blev påbe-gyndt.

 

Parcelejeren skal kontakte bestyrelsen  i følgende tilfælde:

1. Straks efter udbedring af skader på vejene, således at bestyrelsen kan vurdere om vejene er genetableret til den standard, som vejene havde før byggeriet blev påbe-gyndt.

2. 1 år efter byggeriets begyndelse, såfremt skaderne ikke er udbedret, således at bestyrelsen kan vurdere årsagen til den manglende genetablering, og eventuelt forlænge perioden inden genetablering skal ske.

 

Såfremt parcelejeren ikke genetablerer vejene  i overensstemmelse med disse regler, kan bestyrelsen lade vejene udbedre for parcelejerens regning.

 

§ 4

Foreningens medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser med mere end foreningens formue.

 

§ 5

Når et medlem overdrager sin parcel eller på anden måde ophører med at være ejer af denne, er han dermed ophørt at være medlem af foreningen og kan intet krav gøre på dennes formue. Den nye ejer indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser i foreningen.

 

§ 6

Til foreningens administration og øvrige udgifter betaler hvert medlem et årligt kontingent, som erlægges ved påkrav i forbindelse med indkaldelsen til generalforsamling, som udgør kontingent for det løbende regnskabsår.

 

Kontingentets størrelse bestemmes på hvert års generalforsamling. Udgifter til områdets veje afholdes over vejfondet. Kontingentet hertil bestemmes på hvert års generalforsam-ling.

 

§ 7

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Generalforsamlingen vælger en dirigent, der afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemme-afgivninger.

 

Alle afstemninger sker ved håndsoprækning, medmindre bestyrelsen eller mindst 10 med-lemmer forlanger skriftlig afstemning.

 

Hvert kontingent udløser én stemme.

 

Flere ejere af samme parcel har kun én stemme.

 

Stemmeafgivningen kan ske ved skriftlig fuldmagt. Fuldmagtshaver skal give fremmøde. Intet medlem kan repræsentere mere end 4 medlemmer ved fuldmagt.

 

Vedtagelser på generalforsamlinger er lovlige, når mere end halvdelen er de fremmødte incl. fuldmagtsrepræsentanter har stemt for  (jfr. dog §10).

 

Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigen-ten.

 

§ 8

Ordinær generalforsamling afholdes i Nykøbing Sj. hvert år i juli måned, så vidt muligt den sidste lørdag. Den indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig med-delelse til hvert enkelt medlem.

 

Dagsorden skal indeholde følgende punkter:

 

1.       Valg af dirigent

2.       Formandsberetning

3.       Aflæggelse af regnskab for forrige kalenderår

4.       Fastsættelse af kontingent

5.       Indkomne forslag

6.       Valg

7.       Eventuelt

 

og skal meddeles hvert enkelt medlem samtidig med indkaldelsen. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamlig, skal være indgivet til bestyrelsen senest den 15. juni.

 

Sager, der ikke er anført på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning.

 

§ 9

Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde som den ordinære, afholdes så ofte bestyrelsen finder det nødvendigt, eller efter en af mindst 16 medlemmer til bestyrelsen indgivet skriftlig motiveret begæring med tilkendegivelse af dagsorden for generalforsamlingen. Når sådan begæring er indgivet til bestyrelsen, skal generalforsam-lingen afholdes inden 1 måned efter begæringen.

 

Hvis ikke mindst ¾ af de medlemmer, der har ønsket generalforsamlingen indkaldt, er repræsenteret, kan dagsordenen nægtes behandlet.

 

§ 10

Til vedtagelse af beslutninger, der går ud på forandring af foreningens love eller bevilling af midler ud over kontingentets  rækkevidde, kræves, at mindst 2/3 af foreningens med-lemmer er repræsenteret, og at beslutningen vedtages af mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Er det fornødne antal medlemmer ikke til stede, men mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, udsendes det til urafstemning, hvor resultatet opgøres efter de indkomne stemmesedler, hvoraf 2/3 kræves for beslutningens vedtagelse.

 

§ 11

Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Generalforsamlingen vælger formand, kasserer, 3 repræsentanter og 2 bestyrelsessuppleanter. Endvidere: 2 revisorer og 1 revisorsuppleant, der ikke må være medlemmer af bestyrelsen.

 

Af bestyrelsen afgår efter tur henholdsvis 2 og 3 hvert andet år, dog afgår formand og kasserer ikke samtidig.

 

Bestyrelsen vælger selv sin næstformand og sekretær.

 

 

Et bestyrelsesmedlem, der uden lovlig grund udebliver fra 3 på hinanden følgende bestyrelsesmøder, må udgå af bestyrelsen, og en suppleant indtræder da i hans sted.

 

§ 12

Bestyrelsen har ledelsen af foreningens virksomhed. Der afholdes møde så ofte formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt. Over forhandlingerne fører sekretæren en protokol. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 medlemmer – hvoraf formand eller næstformand – er tilstede.

 

I tilfælde af stemmelighed er formandens/næstformandens stemme afgørende.

 

§ 13

Enhver foreningen vedkommende retshandel er bindende for foreningen, når det om samme oprettede dokument er underskrevet af den samlede bestyrelse.

 

§ 14

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

 

Regnskabet skal tilstilles revisorerne inden 1. maj og skal af disse være revideret såvel kritisk som talmæssigt så betids, at det kan forelægges på generalforsamlingen.

 

§ 15

Foreningens midler indsættes i et pengeinstitut eller på girokonto på foreningens navn.

 

Den kontante beholdning må ikke overstige 2.000 kr.

 

§ 16

Alle regningskrav på foreningen skal anvises af  formanden til betaling.

 

§ 17

Foreningens opløsning kan kun finde sted efter forslag fra bestyrelsen eller ¼ af for-eningens medlemmer og kan kun vedtages efter de samme regler, som gælder for lov-ændringer. Forslaget skal tillige indeholde bestemmelse om anvendelse af foreningens formue. Foreningen kan dog ikke opløses, sålænge der påhviler den gældsforpligtelser.

 

_______________________

 

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 28. juli 1945 med ændringer den 26. juli 1975, september 1999 og september 2009.